Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Analiza efektywności pracy

Analiza efektywności pracy

 

Analiza ma na celu zbadanie czasu pracy na podstawie dużej liczby losowo wybranych momentów obserwacji. Pozwala to na ustalenie struktury jego wykorzystania.

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

KORZYŚCI

Efektywność (wydajność) pracy pracowników to stosunek czasu przeznaczonego na ich pracę, wynikającego z założeń organizacyjnych, do czasu rzeczywiście zużytego w określonych warunkach. Mierzona jest z wykorzystaniem dedykowanych Klientowi arkuszy badań migawkowych. Projekt analizy i poprawy efektywności pracy opiera się na metodologii opracowanej przez LUQAM, sprawdzającej się zarówno w pracy biurowej, jak i na hali produkcyjnej.

 

W ramach badań migawkowych mierzone są 3 kluczowe parametry:

  • obciążenie zadaniami kluczowymi tj. zadaniami, których realizacja definiuje sens istnienia danego stanowiska pracy (np. rozpatrywanie wniosków i wydawanie pozwoleń, obsługa maszyny itp.),

 

  • obciążenie zadaniami dodatkowymi tj. zadaniami, które są ogólne i dotyczą większości pracowników (np. spotkania miesięczne) lub są realizowane poza głównym nurtem zadań (np. szkolenie nowego pracownika),

 

  • obciążenie zadaniami produktywnymi tj. zadaniami przynoszącymi wartość dodaną organizacji (są to zadania kluczowe, zadania dodatkowe oraz inne uznane za produktywne).

 

Elementem komplementarnym do badań migawkowych może być audit stanowiskowy polegający na badaniu dokumentów odniesienia definiujących cel i zakres pracy na danym stanowisku (opisy stanowiska pracy, karty pracy, wyciągi z umów, matryce kompetencji i umiejętności itp.) i porównywaniu ich ze stanem zastanym. Audit uzupełnia komentarz dotyczący przepływu informacji oraz delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnieńWszystkie te działania pozwalają na ocenę efektywności pracowników. 

 

Opracowywane dokumenty

  • Raport z badań
  • Arkusz podsumowania badań migawkowych

Wartość dodana z analizy

Badania migawkowe w połączeniu z muda hunting pozwalają na podstawie próbki statystycznej odpowiedzieć na następujące pytania: 

  • Ile czasu zajmują pracownikom standardowe czynności?
  • Czy pracownicy zajmują się czynnościami przypisanymi do ich stanowiska pracy?
  • Czy w pracy występują nieplanowane przerwy?
  • Czy pracownicy zajmują się jedynie zadaniami związanymi z pracą zawodową?
  • Co wpływa na odrywanie pracowników od najważniejszych zadań?

Uzyskane dane interpretowane są pod kątem statystycznym i optymalizacyjnym, a wyciągnięte z nich wnioski umożliwiają skokową poprawę efektywności pracy. Raport zawiera również propozycje rozwiązań dotyczących organizacji miejsca pracy.

REALIZACJA ANALIZY

KROK 1

Lupka

Audit stanowiskowy – poznanie struktury danego stanowiska pracy, dokumentów odniesienia oraz problemów występujących na danym stanowisku pracy. Poznanie problemów pozwoli w konsekwencji na poprawę efektywności pracy.

KROK 2

Check list

Stworzenie dopasowanych do konkretnego stanowiska pracy dokumentów służących do zbierania danych w badaniu migawkowym (kart obserwacji pracy).

KROK 3

 

Badania migawkowe

Realizacja badania migawkowego – konsultanci pracują w pętli wykonując badania jednocześnie dla ok. 8 pracowników. Badanie migawkowe trwa ok. 5 dni dla każdego badanego. Każda z osób biorących udział w badaniu usłyszy w ciągu dnia kilkukrotnie pytanie: „Czym Pan/Pani się w danej chwili zajmuje?”. Dodatkowo auditor migawkowy może prosić o uszczegółowienie odpowiedzi lub określenie jakiego typu jest to praca. Wyniki są wpisywane do karty obserwacji pracy, na której zostały wcześniej wpisane zadania realizowane na danym stanowisku.

Realizacja badania migawkowego pozwala także na dostrzeżenie marnotrawstwa występującego w procesie. Mimo, że celem badania nie są kompleksowe wnioski dotyczące optymalizacji procesu, to są one przez konsultantów notowane i przedstawiane w raporcie końcowym.

KROK 4

Raport

Ocena efektywności pracy pozwala na opracowanie uzyskanych danych pod kątem statystycznym i sporządzenie końcowego raportu.

KONTAKT